Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

ต.ค.
09

โครงการปัจฉิมนิเทศและประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
08

โครงการสอบประมวลความรู้การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (สาขาวิชาชีววิทยา)

งานสหกิจศึกษา จัดโครงการสอบประมวลความรู้ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
02

งานสัมมนา “สหกิจศึกษานานาชาติ หมากตัวสำคัญเพื่อก้าวทันประชาคมโลก”

ผศ.ดร.นพรัตน์  พุทธกาล (หัวหน้างานสหกิจศ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
17

โครงการอบรมเสริมทักษะกระบวนการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1 /2555

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาเข้าร่วมรับฟังกา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
17

โครงการอบรมเสริมทักษะกระบวนการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1 /2555

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา คณะ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
05

ประชุมสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษา ประชุมติดตามผลการนิเทศนักศ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
16

เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์แ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
16

วิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์แ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
09

คณบดีมอบเกียรติบัตรสหกิจศึกษาและเงินรางวัลแก่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
28

ภาพโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts