Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

ก.พ.
06

ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาขีพ

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
20

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
20

การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิกา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
02

คณบดีให้คำแนะนำนักศึกษาสหกิจศึกษาที่เป็นตัวแทนในการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยฯ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
26

โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา -วิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับคณะฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
13

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประกวดผลงานสหกิจฯ -วิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับคณะ

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
07

นักศึกษาที่ได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมวิชาชีพและไปปฏิบัติสหกิจ ณ ต่างประเทศ เข้าร่วมรายงานผลการออกปฏิบัติสหกิจต่างประเทศต่อคณะกรรมการกองทุน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หั …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
05

การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาขาวิชาสถิติประยุกต์

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
28

การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสต …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
24

การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts