Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

มิ.ย.
11

งานปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 1/2562

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะว …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
10

การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University (์NPTU) สาธารณะรัฐไต้หวัน

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ หัวหน้างานวิ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
10

ประชุมการดำเนินงานร่วมกันภายใต้โครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
03

การประกวดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

  ตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
03

การประชุมการเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินเอกสารนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดี คณะวิทยาศา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
04

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

  งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเท …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
26

แนะแนวการเรียนรายวิชาฝึกประสบการวิชาชีพของนักศึกษา

ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึก …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
24

โครงการการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/2561

  งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเท …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
21

ภาควิชาเคมี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาบัณฑิตเคมีให้เป็นที่ต้องการในสถานประกอบการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทั …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
20

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts