Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

ก.พ.
21

ภาควิชาเคมี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาบัณฑิตเคมีให้เป็นที่ต้องการในสถานประกอบการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทั …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
20

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
17

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
30

กิจกรรมแนะแนวสหกิจศึกษาต่างประเทศ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
29

บริษัท สยามชานิการีพิตติ้งส์ จำกัด เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษา

นางสาวสุนทรพักตร์ อภิรักษ์เสนา ผู้จัดการ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
29

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
15

การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
08

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิคสำหรับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts