Category Archive: โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ก.พ.
16

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนตำรา/หนังสือ/เอกสารคำสอนสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
03

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครื่องมือคุณภาพ ซิกซ์ซิกมา (Six Sigma)

สาขาวิชาฟิสิกส์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
01

โครงการจิตอาสา ณ วัดหว่านบุญ

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สาธารณรัฐเกาหลี

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทย …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
26

ประชุมสรุปปัญหาการจัดการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สิงห์บุรี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
15

โครงการศึกษาสาหร่ายทะเลแบบบูรณาการ

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
08

โครงการอบรม”การดูดซับแคดเมียมด้วยไคโตซาน-เซลลูโลสคอมโพสิทและแบบจำลองระบบโครงข่ายประสาทเทียม”

ดร.เสาวภาค สุขตระกูลเวช อาจารย์จากภาควิช …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
25

โครงการบริการวิชาการเรื่อง การผลิตสเปรย์ไล่ยุงแก่ประชาชนในเขตเทศบาลลาดสวาย

คณาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทค …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
29

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนเชิงวิจัย

ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและว …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
29

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภคเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «