Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

พ.ย.
20

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงการประเมินผลปฎิบัติราชการ 2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
19

อบรมการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ให้กับนักศึกษาชั้น ปี 1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์วาสนา ทองกำแหง หัวหน้างานทะเบียนแ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
18

โครงการ INTENSIVE TOEIC

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ IN …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
18

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
16

การสอบสัมภาษณ์โควตา ปวช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์โควตา ปวช.  ระดับป …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
13

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563 –2580 แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563 –2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
13

ประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ห้วหน้าภาควิชาคณ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
07

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
31

อบรมหลักสูตรเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
30

เลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภท กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการลง …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts