Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

มี.ค.
19

การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ​(ระดับมหาวิทยาลัย)

ภาพบรรยากาศการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
19

พิธีมอบรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ​(ระดับมหาวิทยาลัย)

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
19

โครงการอบรมเทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการโรคอุบัติใหม่

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
19

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้วยกิจกรรม 5ส ประจำปี 2564

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
19

กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสืบค้นแหล่งข้อมูลทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอาหาร” ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
18

โครงการ iCoder : โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสต …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
18

แนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิท …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
17

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มการจัดการองค์ความรู้ด้านงานวิจัย

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจั …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
13

ประชุมความเสี่ยงด้านการวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ และการพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจั …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
13

ประชุมทีม U2T พื้นที่ตำบลลาดสวาย

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts