Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

ธ.ค.
11

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพระพุทธบาท”พลานุกูลวิทยา”

อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
11

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
11

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา

อาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
06

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศและประกาศนียบัตรผลการศึกษายอดเยี่ยมชั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต

Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
03

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ “แชร์วันละนิด พิชิตชั่วโมงกิจกรรม”

Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
03

สาขาวิชาชีววิทยาอบรมการใช้งานเครื่อง spray dry ณ ที่โรงงานต้นแบบ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.อัษฏาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริห …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
02

การแข่งขันกีฬา Science Game 2019

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
02

คณบดีให้คำแนะนำนักศึกษาสหกิจศึกษาที่เป็นตัวแทนในการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยฯ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
29

งานประชุมวิชาการทางด้านทฤษฎีจำนวน และการวิเคราะห์ Conference in Number Theory and Analysis (CNA 2019)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และว …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
28

การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts