Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

มิ.ย.
14

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
13

การประชุมเรื่องความร่วมมือในการดำเนินโครงการ Oracle Academy

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
13

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิท …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันอาหาร

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
12

ประชุมเปิดภาคเรียน 1/2562 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
12

สอบสัมภาษณ์ TCAS5 รับตรงอิสระ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

  ภาพบรรยากาศการ สอบสัมภาษณ์ TCAS5 …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
12

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
11

บริษัท เอสเอสแอนด์ซี เทคโนโลยี จำกัด เข้ารับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
10

การสอบสมรรถนะด้าน พฤกษศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
10

การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพทางเคมี ภาควิชาเคมี

  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts