Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

มิ.ย.
22

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมปฐ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
19

การประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน รายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
19

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
19

ภาควิชาเคมี ร่วมประชุมหารือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทั …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
16

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
12

การตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตร ฉบับปรับปรุง 2564

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
12

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
10

สาขาวิชาชีววิทยา รายงานผลการดำเนินการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระบบมาตรฐาน ESPReL

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
01

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบสุดท้าย!!!)

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts