Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

ม.ค.
18

การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย

  รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
17

ทำบุญประจำปีภาควิชาเคมี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
17

กิจกรรม SMO VIDYA MEET & Share

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
17

สาขาสถิติประยุกต์ จัดกิจกรรม “วันครู 2562”

ภาพกิจกรรม “วันครู 2562” ณ ส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
16

งานเลี้ยงนักกีฬา

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
15

การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
15

โครงการอบรมการพัฒนา E-Learning

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
15

การสอบหัวข้อ เค้าโครงวิทยานิพนธ์ และประเมินผลวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts