Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

มี.ค.
05

การจัดการองค์ความรู้ด้านการพัฒนางานของสายสนับสนุนการ ประเด็น การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริห …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
03

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศและตลาดนัดแรงงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดกิ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
25

ประชุมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริห …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
24

ประชุมทำแผนกิจกรรม U2T RMUTT คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
15

ขอความร่วมมือบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
11

อบรมผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอบรมให้กับผ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
11

คณะทำงานโครงการ Farm Hug เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
02

การปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
22

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
22

โครงการอบรมเรื่องหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตกับการสร้างบัณฑิตนวัตกรและแนวทางการประกอบอาชีพ

ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชากา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts