Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

มี.ค.
05

โครงการ Youth Creative Programmer

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
02

นิทรรศการ Waste management through Eco-design

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
02

Stream I.T. Consulting Ltd. เข้ารับสมัครงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Stream I.T. Consulting Ltd. เข้ารับสมัคร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
02

สาขาวิชาชีววิทยาร่วมกันทำเจลล้างมือ

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาช …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
29

โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
20

การบรรยายนโยบายและแนวทางการดำเนินการตามการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับเกียรติจ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
19

แนะแนวการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
16

กิจกรรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
15

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะว …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
15

การแข่งขันกีฬาเคมีสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 (Bonding Games 19th)

นักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทค …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts