Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

มิ.ย.
05

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาเคมี

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
05

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

เอกสารดาวน์โหลด Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
31

พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
31

ภาพบรรยากาศการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
31

พิธีเปิดการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิกา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
31

ประกาศผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
25

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้วยกิจกรรม 5ส

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดจัดโค …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
24

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
22

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
17

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้วยกิจกรรม 5ส

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts