Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

มี.ค.
10

บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด เข้าปรึกษาและหารือแนวทางในความร่วมมือระบบฐานข้อมูลและพัฒนาซอฟต์แวร์ กับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะผู้บริหาร บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
09

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Big Data

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิต …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
09

การบรรยายพิเศษ “การใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21”

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
05

โครงการ Youth Creative Programmer

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
02

นิทรรศการ Waste management through Eco-design

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
02

Stream I.T. Consulting Ltd. เข้ารับสมัครงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Stream I.T. Consulting Ltd. เข้ารับสมัคร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
02

สาขาวิชาชีววิทยาร่วมกันทำเจลล้างมือ

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาช …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
29

โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
20

การบรรยายนโยบายและแนวทางการดำเนินการตามการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับเกียรติจ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
19

แนะแนวการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts