Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

พ.ย.
06

การประชุมอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา

ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึก …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
01

กิจกรรม Atomic Boy & Atomic Girl 2020

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
30

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ผ่านครูฟิสิกส์และครูแนะแนว

ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชากา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
30

กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
29

กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
28

กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาภาควิชาเคมี และสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
27

กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
23

ภาควิชาเคมีเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิทยาลัยแพทย์แผนไทย

อาจารย์สุมนา ปานสมุทร อาจารย์ประจำภาควิช …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
23

พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพิธ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
22

ประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts