Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

ม.ค.
22

การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีกา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
20

การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิกา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนสามโคก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
17

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามอบกระเช้าปีใหม่แด่คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์​ ที่ปรึกษามหาวิ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
13

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้อำนวยการสวทช.

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
13

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
13

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววริศรา หนูบุตรที่ได้เหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
09

บรรยากาศการถ่ายทำวีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรสาขาวิชา

บรรยากาศการถ่ายทำการเรียนการสอนเพื่อจัดท …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts