Category Archive: STEM

ม.ค.
19

ค่ายอิคคิวซัง ๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วย Arduino/Raspberry Pi”

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
03

ค่ายอิคคิวซัง ๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Programming Basic Course

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
09

ประชุมความร่วมมือการพัฒนาทักษะความสามารถให้แก่สามเณร “กิจกรรมอิคคิวซัง” ของโรงเรียนวัดไผ่ดำ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดสิงห์บุรี

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
21

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการสะเต็มศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
15

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการสะเต็มศึกษา

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
06

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
26

คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ STEM ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร.ธั …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
20

โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบูร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
20

RMUTT the Series วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ให้ข้อมูล : ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ ตำแหน่ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
06

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านสะเต็มศึกษาให้กับบุคลากรสายวิชาการ มทร.ธัญบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts