Category Archive: STEM

พ.ย.
07

โครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ (STEM Education) วันที่ 6 พ.ย. 2559

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ รั …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
07

โครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ (STEM Education) วันที่ 5 พ.ย. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
29

โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ RMUTT’ Smart Teacher Model ครั้งที่ 5

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
27

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หลักการ STEM

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบด …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
15

โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ RMUTT’ Smart Teacher Model ครั้งที่ 4

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
10

โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ RMUTT’ Smart Teacher Model ครั้งที่ 3

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ RMUTT’ Smart Teacher Model ครั้งที่ 1

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
20

ค่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 8 ค่ายนวัตกรรม

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมมือกับ สถาบ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
25

การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
25

แบบรายงานสรุปองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts