Category Archive: STEM

ต.ค.
25

การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
25

แบบรายงานสรุปองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
19

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 4

คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
12

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 3

คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
06

โครงการประกวดการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ประจำปีการศึกษา 2557

  ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
01

กำหนดการประกวดการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดการประกวดการจัดการเรียนการสอนแบบ ST …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
16

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 1

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
10

ประชุมการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมบุคล …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
27

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
29

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนเชิงวิจัย

ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและว …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts