Category Archive: บริการวิชาการ ปี 2555

ก.ย.
05

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สารเคมีในชีวิตประจำวัน

sci_26

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สารเคมีในชีวิตประจำวัน” โดยมีการจัดทำ “ผลิตภัณฑ์แชมพูบอระเพ็ดและผลิตภัณฑ์สบู่เหลว” และ “ผลิตภัณฑ์สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงและผลิตภัณฑ์ยาหม่องน้ำ” ให้กับบุคลากรในบ้านธัญญหญิง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม พ.ศ.2555 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เข้าอบรมได้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการดำเนินชีวิต มีความรู้ความเข้าใจและมีความระมัดระวังในการใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งก่อให้เกิดความร่วมมือภายในองค์กร ตอบรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ส่งเสริมให้มีบริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับชุมชน >> ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=15010 << >> ดาวน์โหลดรายงานการดำเนินโครงการ : << Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
05

รายงานผลการดำเนินงานโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือชั้นสูงในการวิเคราะห์และทดสอบ

sci

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือชั้นสูงในการวิเคราะห์และทดสอบ วันที่ 1 – 2 กันยายน 2555 ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติของวัสดุ >> ดาวน์โหลดรายงานการดำเนินโครงการ <<  Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
20

ภาพกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2555

nsm_bitec55

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเที่ยวงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2555” พบกับสุดยอดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแห่งปี ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์” ให้น้องๆ เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างสนุก ตื่นเต้น ท้าทาย พร้อมจุดประกายความคิดกับหลากหลายกิจกรรมและหลากหลายองค์ความรู้ ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เวลา 09.00-20.00 น. (ยกเว้นวันที่ 22 สิงหาคม) ครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมแสดงผลงานของนักศึกษาและอาจารย์และกิจกรรมต่างๆ มากมายภายในงานด้วย ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14465 >> ดาวน์โหลดรายงานการดำเนินโครงการ : <<   Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
08

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส

IMG_0294

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการค้นหาข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล ด้านการปฏิบัติงาน ทางด้านการศึกษาและบันเทิงฯ  ซึ่งนักเรียนนักศึกษาในปัจจุบันจะได้เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อนุบาล จนถึงปริญญา หรือแม้แต่ชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ได้มีการอบรมให้ชาวชุมชนได้ใช้คอมพิวเตอร์ได้ แต่มีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ไม่มีโอกาสได้ไปเข้าร่มบอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เหมือนนักเรียนนักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป  คนกลุ่มไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสแต่ยากที่จะไปร่วมรับการอบรมเหล่านั้น  บุคคลกลุ่มนั้นได้แก่  เด็กกำพร้าตามสถานสงเคราะห์ กลุ่มคนที่อยู่ในสถานพินิจหรือสถานกักกัน ชาย-หญิง หรือผู้พิการต่าง ๆ เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้นได้มีโอการได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน เมื่อพวกเขาได้ออกสู่สังคมภายนอก  และปลูกฝังให้บุคคลเหล่านั้นรู้จักใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านสังคมและจิตใจ Share

Print Friendly, PDF & Email