Category Archive: รายงานบริการวิชาการ ปี 2556

พ.ค.
20

โครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

banner_s20-05-56_2

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด คณบดี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ และผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับประชาชนในชุมชนตำบลโคกขาม ร่วมมือกันปลูกกล้าไม้เบิกนำด้วยเทคนิคทางชีวภาพบริเวณนากุ้งร้าง ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในโครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=4816 >> ดาวน์โหลดรายงานการดำเนินโครงการ  : << …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
20

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์

banner_s20-05-56_1

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ ชุมชนมุสลิม ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=4776 >> ดาวน์โหลดรายงานการดำเนินโครงการ  : <<   Share

Print Friendly, PDF & Email