พ.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

พ.ค.
22

การประกวดผู้อัญเชิญตราราชมงคลธัญบุรี และประกวดสุดยอดพิธีกร

20190522sciฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประกวดผู้อัญเชิญตราราชมงคลธัญบุรี และจัดประกวดสุดยอดพิธีกร เพื่อหาตัวแทนคณะไปแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช และห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76816

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
22

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Biodiversity 2019 : IBD 2019

20190522bio“จากความหลากหลายทางชีวภาพ สู่การนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่า“ The Value of Biodiversity 
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วม นิทรรศการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในงาน International Conference on Biodiversity 2019 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยได้จัดโชว์นวัตกรรม จากพืช สาหร่าย และไส้เดือนจังหวัดปทุมธานี จัดแสดงในงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77001

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
21

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

201905021Grad

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นางสาวอุไรวรรณ วงษ์ทองดี
146.7 KiB
38 Downloads
รายละเอียด...

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
21

โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด “โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น” ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76705

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
21

สรุปการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management :KM) ประจำปีการศึกษา 2561

ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management :KM)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561

NameSizeHits
NameSizeHits
องค์ความรู้ : เทคนิคการของบวิจัยจากภายนอก410.5 KiB21
องค์ความรู้ : เทคนิคในการนำ Active learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี531.6 KiB27

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
21

แนวปฏิบัติที่ดี “เทคนิคในการนำ Active learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

Active learning Active learning-in

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
21

ประเด็นการจัดการความรู้เทคนิคการของบวิจัยจากภายนอก

KMresearch2018

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
17

การเจรจาความความมือด้านวิชาการและวิจัยกับ Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

20190521Chem_12ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และทีมอาจารย์จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมต้อนรับ Prof.Dr.Chaoyang Li จาก Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในการเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76745

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
17

การประชุมความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ

20190517sciดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เป็นประธานการประชุมความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ และร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางในการพัฒนาตามโครงการฯ โดยมีนางสาวสุมนา ปานสมุทร และ Dr.Bradley A. Corbett จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำเสนอข้อมูล ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76697

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts