เม.ย.
21

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร สุนทรายุทธ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
10

คณะกรรมการประเมินคณบดี เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน และห้องโรงประลอง​ต้นแบบ​ทาง​วิศวกรรม​การ FAB LAB

20200409sci_04คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมคณะกรรมการประเมินคณบดีฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน และห้องโรงประลอง​ต้นแบบ​ทาง​วิศวกรรม​การ FAB LAB (Fabrication Laboratory) ในวันที่ 9 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98196

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
31

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

04-print04-print 04-print

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
19

ประกาศ เรื่อง มาตราการการเข้ามาปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาคารสถาบันวิจัยเคมี ในช่วงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

มี.ค.
19

ประกาศ เรื่อง แนวทางและมาตรการการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

มี.ค.
19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562 ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

RMUTT Final Exam

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
19

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการสอบปลายภาคและการส่งค่าระดับคะแนน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชากลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ และรายวิชาชีพ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มี.ค.
19

อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัย

20200318statสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดบริการวิชาการ อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัย ให้กับคณะครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา โดยว่าที่ร้อยตรีธงชัย ก้อนสันทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ วันนี้ 18 มี.ค. 2563 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนกบินทร์วิทยา จังหวัดปราจีนบุรี โดยการอบรมได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการป้องกัน COVIC-19 อย่างเคร่งครัด สวม Mask ,มีการวัดอุณหภูมิและใช้เจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องอบรม
(ภาพข่าวจาก โรงเรียนกบินทร์วิทยา)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98122

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
16

แนะนำอาจารย์ใหม่ ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

Kanaporn

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
13

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20200313sci_20ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab.), ห้องปฏิบัติการ Big Data และห้องปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Lab.) โดยมีผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ และการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการใช้เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ตลอดจนกิจกรรมภายใต้โครงการ Fab. Lab. ความร่วมมือสำหรับการทำกิจกรรมร่วมกัน และการส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะฯ ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98102

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts