ต.ค.
04

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจากสิงคโปร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจากสิงคโปร์ ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการพัฒนาความรู้และการทำวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในต่างประเทศ ร่วมกับ Institute of Technical Education College East ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (RMUTT-IT Student Exchange Programme) 2562 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/91612

 

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
02

สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2562

2019-10-02-scholarship_40มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 ห้องประชุมคณบดี ห้อง ST 1-101 และห้อง Discussion Room อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/91596

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
01

ขยายเวลาส่งผลงาน การประชุมวิชาการทางด้านทฤษฎีจำนวนและการวิเคราะห์ “Conference in Number Theory and Analysis (CNA 2019)”

จอใน

วันปิดรับการส่งบทคัดย่อ 30 กันยายน 2562 ขยายเวลาถึง 15 ตุลาคม 2562
วันปิดรับการส่งบทความฉบับเต็ม 30 กันยายน 2562 ขยายเวลาถึง 15 ตุลาคม 2562
วันแจ้งผลตอบรับการพิจารณา บทคัดย่อ 20 ตุลาคม 2562 ขยายเวลาถึง 31 ตุลาคม 2562
วันแจ้งผลตอบรับการพิจารณา บทความฉบับเต็ม 31 ตุลาคม 2562 ขยายเวลาถึง 10 พฤศจิกายน 2562
Early Registration & Payment Deadline 30 กันยายน 2562
Late Registration & Payment Deadline 31 ตุลาคม 2562 ขยายเวลาถึง 10 พฤศจิกายน 2562
วันประชุม 28-29 พฤศจิกายน 2562

 

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
30

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางด้านจุลชีววิทยาและเคมี

ก.ย.
28

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU และ MOA กับ Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย

2019-09-28-UniSZA_84มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU และ MOA กับ Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย โดยมีอธิการบดีจากทั้งสองสถาบันร่วมลงนาม และผู้บริหารจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี นอกจากนี้ยังได้ร่วมหารือเพื่อขยายความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/91534

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
27

กิจกรรม “CDG Road Show 2019”

20190927CDG_45บริษัทซีดีจี (CDG group) ได้เข้ามาจัดกิจกรรม “CDG Road Show 2019” เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท การรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจ และตำแหน่งงานในสายงานคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งได้มีวิทยากรมาบรรยายในห้วข้อ Blockchain Technology โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/91294

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
25

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุษปรัตน์ จันทร์พวง ที่ได้รับรางวัล Friendly Girl และ Photogenic ในงาน Freshy Night RMUTT 2019

Freshy Night RMUTT 2019

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
24

อาจารย์จาก ITE IT สิงคโปร์ ดูงานภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20190924-ITE_59อาจารย์จาก Institute of Technical Education College East ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมดูงานภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 24 กันยายน 2562

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/91464

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
24

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการพัฒนาความรู้และการทำวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในต่างประเทศร่วมกับ Institute of Technical Education College East ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (RMUTT-ITE IT Student Exchange Programme)

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Institute of Technical Education College East ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ใน “โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการพัฒนาความรู้และการทำวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในต่างประเทศร่วมกับ Institute of Technical Education College East ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (RMUTT-ITE IT Student Exchange Programme) 2562″ ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา และมีการนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Institute of Technical Education College East ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/91326

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
24

บรรยากาศการใช้ห้อง English Cafe’

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/91238

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts