มิ.ย.
11

ขอแสดงความยินดีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค ๒

informationDeansci

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
10

การสอบสมรรถนะด้าน พฤกษศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

20190607bio_11สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะด้านพฤกษศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77643

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
10

การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University (์NPTU) สาธารณะรัฐไต้หวัน

20190610coopsci_06ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ ก่อนออกเดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University (์NPTU) สาธารณะรัฐไต้หวัน ในวันที่ 10 มิถุนายน ณ ห้อง English Cafe’ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77470

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
10

การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพทางเคมี ภาควิชาเคมี

 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะวิชาชีพทางเคมี ณ ห้องปฏิบัติการเคมี อาคารสถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77572

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
06

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานด้านการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 2

20190604sci_06ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานด้านการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2562 ณ ชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77439

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
31

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา ในงาน The RMUTT Young Talent Inventor Awards2019

31May2019

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
30

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ TCAS4 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

TCAS4ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบสัมภาษณ์  
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=10916

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
30

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (RE-รหัส) ปีการศึกษา 2562

Reประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (RE-รหัส) ปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1HmzUPmZK3Q0hvzNlJaBevDikqOOCSfIi/view
Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
30

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา2562

safe_image

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
30

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)มาใช้ในการประกันคุณภาพ ระยะที่3

201905230EdPEx_05คณบดี และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)มาใช้ในการประกันคุณภาพ ระยะที่3 ณ ห้อง smart classroom ชั้น4 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี โดยมี นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ

ภาพจากกองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77415

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts