ก.ย.
12

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการทางด้านทฤษฎีจำนวนและการวิเคราะห์ “Conference in Number Theory and Analysis (CNA 2019)”

ก.ย.
12

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2562

62

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
11

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาและเปลี่ยนจาก Faculty of Industrial Technology, University Islam Indonesia (UII)

20190911UII_22ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และอาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาและเปลี่ยนจาก Faculty of Industrial Technology, University Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นระยะเวลา 2 เดือน 19 วัน ระหว่างวันที่ 10 กันยายน -29 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/90449

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
11

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20190911sci_17ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้อง English Cafe’ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/90385

 

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
11

New Food Warriors Application

New Food Warriors Application เป็นแอพพลิเคชั่นภายใต้โครงการ โครงการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยนำมาตรฐาน ผลิตภาพ และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถนักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอต่อ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรีร่วมกับสถาบันอาหารWarriorApp

 

ฟังก์ชันการทำงานเป็น Mobile Application ที่ใช้ในการประเมิน ขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจอาหาร สามารถค้นหา ผู้ประกอบการรายอื่นและผู้ผลิตเครื่องจักรเทคโนโลยีในห่วงโซ่การผลิตได้ สามารถพูดคุย สอบถาม แลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างผู้ประกอบการ และมีบทความเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
10

การประชุมหารือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา

20190909BigDataผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมต้อนรับ Dr. Ovidiu Bagdasar Associate Professor of Erasmus Departmental Coordinator Electronics, Computing and Mathematics, University of Derby, United Kingdom (UK). ในการประชุมหารือเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ และเกี่ยวกับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา ที่จะดำเนินการร่วมกันในอนาคต เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/89431

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
10

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) กับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)”

20190910comsci_26สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก อาจารย์คฑาวุธ เจียมบัว อาจารย์ประจำสังกัดสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ บรรยาย หัวข้อ “การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) กับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)” รายวิชา การจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information System) โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมฟัง ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/90497

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
01

โครงการค่ายจุดประกายนักวิทย์ (วันที่ 1 กันยายน 2562)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติร่วมต้อนรับครูและนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี และเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรในโครงการค่ายจุดประกายนักวิทย์ ในวันที่ 1 กันยายน 2562 ณ ห้องกระจก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ซึ่งกิจกรรมในวันที่ 1 กันยายน 2562 นักเรียนได้เข้าฐานปฏิบัติการชีววิทยา และศึกษาเครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยทางชีววิทยา โดยมีวิทยากรได้แก่ ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ อาจารย์ทรงพล จำดิษฐ์ นายวชิรพันธุ์ กันป้อง และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมปฏิบัติการ STEM โดยมีวิทยากรได้แก่ดร.เดี่ยว อภัยราช และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์

ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/89294
ดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://bit.ly/2NJqIxf

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
01

โครงการค่ายจุดประกายนักวิทย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการค่ายจุดประกายนักวิทย์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสิงห์บุรี จำนวน 66 คน ได้เข้ามาพัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญของคณะฯ ได้ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการจริง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงาน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
- โดยนักเรียนจะได้เข้าฐานปฏิบัติการฟิสิกส์ และศึกษาเครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยทางฟิสิกส์ และฐานปฏิบัติการเคมี และศึกษาเครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยทางเคมี
- ในช่วงเย็นจะเป็นกิจกรรมแนะแนวและดูดาวจากสาขาวิชาฟิสิกส์

ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/89291
ดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://bit.ly/2NJqIxf

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
31

โครงการการพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ ในหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตร เพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้พิการก่อนเข้าสู่สายอาชีพ”

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับโครงการการพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ ในหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตร เพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้พิการก่อนเข้าสู่สายอาชีพ” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีทีมงานร่วมในพิธีเปิดและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/88859

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts