ก.ค.
07

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการการประกันคุณภาพ และการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_22

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการการประกันคุณภาพ และการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ ทุกระดับ มีความรู้และความเข้าใจ ในการจัดทำองค์ความรู้ ทั้งด้านการเรียนการสอน และบริหารจัดการระบบการทำงานให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามสภาวการณ์ในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถนำองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการมาบูรณาการให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อนและประหยัดทรัพยากรของคณะฯ ทำให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร ณ ห้องประชุมวิทยบงกช และได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Outlook สำหรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ณ ห้องปฏิบัติการ SC1813 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2555
ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=13771

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
07

นโยบายคุณภาพ

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
06

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

มิ.ย.
29

Institut Universitaire de Technologie, France

มิ.ย.
28

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกคนเข้าร่วมประชุม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการ การประกันคุณภาพ
และการควบคุมภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**********************************************

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกคนเข้าร่วมประชุม

ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 15.00-18.00 น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

**********************************************


Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
28

โครงการประกวดดาว – เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555

sci_168

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการประกวด ดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบัวสวรรค์เกมส์ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2555 ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=13638

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
27

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรการพัฒนาความรู้ทักษะกระบวนการเรียนการสอน ประจำปี 2555

sci_63พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรการพัฒนาความรู้ทักษะกระบวนการเรียนการสอน ประจำปี 2555 โดย ได้รับเกียรติจาก รองศาตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ให้เกียรติมอบวุฒิบัตร เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=13572

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
27

สรุปผลอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปี 2555

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
27

Web Design Contest 2012

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
27

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

sci_57งานบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม SC1306 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=13526

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts