มี.ค.
12

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

มี.ค.
12

โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษผ่านระบบเทคโนโลยี

20180312sci_60คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยอาจารย์สุมนา ปานสมุทร จัดโครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษผ่านระบบเทคโนโลยี ให้กับครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82753

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
11

การประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดงานสัมมนาวิชาการ The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference (FISF)

20180311FISF_02วันที่ 11 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดงานสัมมนาวิชาการ The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference (FISF) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กรกฏาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82883

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
11

กิจกรรมคณบดีพบปะนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3

20180311sci_61ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพบนักศึกษาภาควิชา/สาขาวิชาต่างๆ ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาของคณะฯ และให้เกียรติ มอบติ้งและเนคไท ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82823

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
11

กิจกรรม “บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาเคมีรุ่นที่ 25″

53664160_2404160679703246_8381411022086340608_oภาควิชาเคมี จัดกิจกรรม “บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาเคมีรุ่นที่ 25″ วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้อง ST-2 103 สถาบันวิจัยเคมี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี กล่าวให้โอวาทและเปิดพิธี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82813

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
11

การประชุมการจัดทำระบบการประเมินพนักงงานแบบออนไลน์

20180311HR_05ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมการจัดทำระบบการประเมินพนักงานแบบออนไลน์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82800

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
09

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

bannerscibandit2019

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเคมีประยุกต์https://goo.gl/forms/YoKVg3Ni3lr1AqnH2

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์https://goo.gl/forms/pxQeRbwYAM1UEBAz1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ https://goo.gl/forms/2b4x0zTouUBWh0xI2

สาขาวิชาเคมี https://goo.gl/forms/lfSzN1YNGGmOEquw2

สาขาวิชาชีววิทยา https://goo.gl/forms/4gPaRh9wHF2DaKDv1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ https://goo.gl/forms/IQ6neOt7bgfrsgsH3

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ https://goo.gl/forms/qC2z8w7rZSSD1kkQ2

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ https://goo.gl/forms/byCnOqlXkdOkns8q1

สาขาวิชาสถิติ https://goo.gl/forms/aJ8uTNR4hwQqt5Em1

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
09

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่าง มคอ.1 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

mko1ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่าง มคอ.1 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท) ในวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
09

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

20190215graduate

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นายเทพพิทักษ์ จิ๋วกร่าง
157.6 KiB
61 Downloads
Details...

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
09

การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

20181129graduate

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts