ก.ย.
30

RMUTT

“คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักปฏิบัติ พัฒนา นวัตรกร และสร้างสรรค์นวัตกรรม”

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
26

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564

หลักสูตร สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

หลักสูตร สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

หลักสูตร สาขาวิชาเคมีประยุกต์

หลักสูตร สาขาวิชาสถิติประยุกต์

หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

หรือสามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 02-5493613-5 (ติดต่อสอบถาม MOU)

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
20

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง

ต.ค.
19

แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี และ ดร.เดี่ยว อภัยราช หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของคณะฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101413

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
16

การประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านเกษตรและอาหารกับเมืองนวัตกรรมอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านเกษตรและอาหารกับเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่มีหน้าที่ให้บริการด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอาหารแบบครบวงจรกับภาคเอกชน เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101396

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
16

การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การตรวจมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยเทคนิคอณูพันธุศาสตร์ “

สาขาวิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การตรวจมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยเทคนิคอณูพันธุศาสตร์ ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิตยา ลิ่มสุวรรณโชติ นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการพิเศษ) สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นวิทยากรบรรยายครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานจริง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้อง ST 1-501 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101390

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
15

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “เส้นทางความสำเร็จของโทฟุซัง…น้ำเต้าหู้ยืนหนึ่งในร้านสะดวกซื้อ”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีคุณสุรนาม พานิชการ (ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โทฟุซัง จำกัด) ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “เส้นทางความสำเร็จของโทฟุซัง…น้ำเต้าหู้ยืนหนึ่งในร้านสะดวกซื้อ” เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101363

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
15

กิจกรรมรายงานตัวกลับของนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปี 2563

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมรายงานตัวกลับของนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปี 2563 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101346

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
15

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการประกวดนวัตกรรมชิ้นงานการคัดเลือกขยะ

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
13

ประชุมนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกทุนการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบหลัก ประชุมนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกทุน จำนวน 6 ราย ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนรายงานความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์​ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคาร​เฉลิมพระเกียรติ​ ๖ รอบ​ พระ​ชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101296

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
09

คณะวิทยาศา​สตร์และ​เทคโนโลยี​ ร่วมงานกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา โรงเรียนบางกะปิ

คณะวิทยาศา​สตร์และ​เทคโนโลยี​ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ธัญบุรี​ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพื่อประชาสัมพันธ์​หลักสูตร​ต่าง ๆ ในงานกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมไพฑูรย์​ อาคารสวัสดิ์​ ผลโภค โรงเรียนบางกะปิ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101268

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
09

แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี

คณะวิทยาศา​สตร์และ​เทคโนโลยี​ ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพื่อประชาสัมพันธ์​หลักสูตร​ต่าง ๆ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101287

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «