ก.พ.
21

การประชุมหารือเรื่องความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นระหว่าง บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด

20200221sci_07ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องความร่วมมือระหว่าง บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นร่วมกันและการรับนักศึกษาเข้าร่วมทำงานหลังสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97477

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
21

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด เข้ามาสัมภาษณ์รับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติสหกิจศึกษา

20200221coopsci_10คุณพัฒนา ฟูน้อย ตัวแทนจากบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด เข้ามาสัมภาษณ์รับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97322

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
20

การบรรยายนโยบายและแนวทางการดำเนินการตามการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนวย เรืองวารี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควร สนองอุทัย ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้เกียรติมาบรรยายเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดเพิ่มเติมและตัววัดผลการดำเนินงาน (Performance indicators) ตามการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) และทิศทางการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาหลักสูตรในปี 2564 ให้กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องกระจก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97231

 

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
20

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้กับคณะครู-อาจารย์แนะแนว

20200220sci_09คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้กับคณะครู-อาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงานสัมมนาและสร้างเครือข่าย ครู – อาจารย์แนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97468

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
19

แนะแนวการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

20200219coopsci_04งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแนะแนวการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97302

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
18

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ

Deputy Dean for Research, Development and Academic Services

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
18

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Deputy Dean for Academic Affairs

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
18

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

20200218Chemผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิยัพัฒนาและบริการวิชาการ และ อาจารย์มังกร กิติพัฒน์มนตรี หัวหน้าศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาภาควิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 ไปศึกษาดูงานที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ในงานกลุ่มตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ ฝ่ามือ กลุ่มตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและร่องรอยวัตถุพยาน และกลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี การตรวจยาและสารเสพติดในเส้นผม ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ณ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97203

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
17

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20200217Physicคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ในวันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติม เรื่องการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนสำหรับงานวิจัย โดย ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ เรื่องวัสดุนาโนและการประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม โดย ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97173

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
17

[ยกเลิก] ค่ายส่งเสริมทักษะความเป็นวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์เทคโนโลยี

Older posts «

» Newer posts