มิ.ย.
13

สรุปการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management :KM) ประจำปีการศึกษา 2562

มิ.ย.
12

การสอบสมรรถนะด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร

สาขาวิชาชีววิทยาจัดทำการสอบสมรรถนะด้านจุลชีววิทยาทางอาหารให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำโดยหัวหน้าสาขาวิชาฯ และคณาจารย์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ และทบทวนเนื้อหาการเรียนทางด้านจุลชีววิทยาทางอาหารให้กับนักศึกษา ก่อนออกสหกิจศึกษา โดยจัดการสอบขึ้น เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-11.00 น. ณ.ห้องปฏฺิบัติการกลางสาขาวิชาชีววิทยา
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98367

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
12

การตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตร ฉบับปรับปรุง 2564

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2564 จำนวน 6 หลักสูตร ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98348

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
12

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 8–12 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง ST 1–308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98265

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
10

สาขาวิชาชีววิทยา รายงานผลการดำเนินการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระบบมาตรฐาน ESPReL

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานผลการดำเนินการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระบบมาตรฐาน ESPReL ในโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ ผศ.ดร.ชนัญ ผลประไพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต และทีมงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภายใต้กิจกรรมการพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี คือ ห้องปฏิบัติการการกลางสาขาวิชาชีววิทยา และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสาหร่าย สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98290

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
03

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ http://www.salute.rmutt.ac.th/

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
02

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ การจัดการเรียนการสอน 1/2563ในสถานการณ์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
02

นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 คณะนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโ่นโลยี ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว หัวหน้าหน่วยวิจัยเฉพาะทางปัญญาประดิษฐ์บนอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง และ ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด ผู้ผลิตสินค้าจากการฉีดพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะด้านเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรการผลิต (MRP) ของบริษัท ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือทั้งการบริการวิชาการและเป็นสถานที่ฝึกสหกิจในการพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะด้านให้กับนักศึกษาต่อไป
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98256

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
01

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบสุดท้าย!!!)

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
29

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts