ก.พ.
03

โครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ

ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โดยมีคุณปิยะพร ว่องกุล จากบริษัท JobsDB.com เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการสมัครงานออนไลน์และการสัมภาษณ์งานด้วยภาษาอังกฤษ” นางสาวสุวพร ปิ่นแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนะนำวิธีการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งาน” นางสาวชนาพร พึ่งพงษ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ“เทคนิคการเข้ารับการสัมภาษณ์” และนายสุพัฒน์ สดเอียม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวโน้มตลาดแรงงานในยุค 4.0”

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59421

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
02

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงาน”วันนักประดิษฐ์ 2561″

20180202ITนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงาน”วันนักประดิษฐ์ 2561″เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59596

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
02

นักวิจัยสาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2561”

20180202sci_02ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา และ ดร.อารณี โชติโก นักวิจัยสาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2561” ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59590

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
02

กิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๘”

20180202sci_24ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๘” เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ลานอนันตรังสัรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/61552

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
02

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Asst.sompong

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
01

เลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ

20180201sci_98ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-15.30 น. ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59382

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
30

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีวิทยากรจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ให้ความรู้แก่ชุมชนในหัวข้อ “การทำงบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุมการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์” วิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้ความรู้ในหัวข้อ “การทำตลาดออนไลน์ด้วย Line@Marketing” วิทยากรจากภาควิชาเคมี ให้ความรู้และจัดทำในหัวข้อ “การทำสบู่เหลวผสมสารสกัดจากข้าวไรเบอร์รี่” และวิทยากรจากสาขาวิชาชีววิทยา ให้ความรู้ในหัวข้อ “การแปรรูปสารสกัดชีวภาพฟางข้าวอินทรีย์ด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน “ธัญThan”

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59130

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
29

โครงการ NPTU Intelligent Robot Creative Design Camp 2018

NPTU NPTU_02 NPTU_03ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้เข้าร่วมโครงการ NPTU Intelligent Robot Creative Design Camp 2018 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อนักวิจัย

20180127stem_09ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล และ อาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อนักวิจัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท.และ สพฐ.เพื่ีอส่งเสริมและพัฒนาทักษะการทำงานวิัจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสิงห์บุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59108

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
28

โครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ

20180203กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

08.20–08.45 น. ลงทะเบียนหน้าห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ
08.45–09.00 น. พิธีเปิดโดย ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
09.00–12.00 น. บรรยายในหัวข้อ“เทคนิคการสมัครงานออนไลน์และการสัมภาษณ์งานด้วยภาษาอังกฤษ”โดย คุณปิยะพร ว่องกุล
13.00–14.00 น. บรรยายในหัวข้อ “แนะนำวิธีการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งาน” โดย นางสาวสุวพร ปิ่นแก้ว
14.00-15.00 น. บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเข้ารับการสัมภาษณ์” โดย นางสาวชนาพร พึ่งพงษ์
15.00-16.00 น. บรรยายในหัวข้อ“แนวโน้มตลาดแรงงานในยุค 4.0”โดย นายสุพัฒน์ สดเอีย

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts