ต.ค.
17

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิชาชีววิทยา

20171017coopsci_105การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิชาชีววิทยา ประจำภาคการศึกษา 1/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง ST-1 501 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/55816

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
17

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำภาคการศึกษา 1/2560

20171017coopsci_64งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำภาคการศึกษา 1/2560 โดยมี ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 6 ภาควิชา/สาขาวิชา ได้แก่ ภาควิชาเคมี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงชกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/55736

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
11

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี

Dean's 2017

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
11

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี

Dean's Assistant2017

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
09

ประชุมความร่วมมือการพัฒนาทักษะความสามารถให้แก่สามเณร “กิจกรรมอิคคิวซัง” ของโรงเรียนวัดไผ่ดำ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดสิงห์บุรี

20171009STEM_02ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/รองผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการสะเต็มศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมหารือและแนวทางความร่วมมือการพัฒนาทักษะความสามารถให้แก่สามเณร “กิจกรรมอิคคิวซัง” ของโรงเรียนวัดไผ่ดำ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดสิงห์บุรีด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัว รวมถึงแนวทางการสนับสนุนให้สามเณรที่มีผลงานกิจกรรมได้มีโอกาศึกษาต่อนะดับอุดมศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/วิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องบังหลวง 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/55710

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
06

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITE ประเทศสิงคโปร์

20171006ITE_44ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITE (Institute of Technical Education) ประเทศสิงคโปร์ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานวิจัย กับสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง ST- 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/55664

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
05

ภาควิชาเคมี ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ

20171005chem_08ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคารสถาบันวิจัยเคมี)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/55618

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
04

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บุญธิดา เอื้ิอพิพัฒนากูล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาตร์ต่างประเทศ

Boonthida2017

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
01

ขอแสดงความยินดีกับดร.นงลักษณ์ พรมทอง ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนคณบดี

Dean20170928

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
01

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ที่ได้รับเหรียญรางวัลพิเศษ

sukhan-tiwan2017

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับเหรียญรางวัลพิเศษ จากผลงาน : หัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนเพื่ออาหารปลอดภัยและการเกษตรแบบยั่งยืน ในงาน TAIWAN INTERNATIONAL INVENTION AWARD WINNERS ASSOCIATION (T.I.I.W.A) ณ สาธารณรัฐไต้หวัน

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts