ก.พ.
06

การบรรยายหัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญากับนักศึกษา” คือ อะไร? เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างไร?

20200206Intellectualภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยายในหัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญากับนักศึกษา” คือ อะไร? เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างไร? ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอก ดร.กิตติพงษ์ สุวีโร (ตัวแทนสิทธิบัตรเลขที่ 2262) อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากร ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96728

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
01

พิธีทำบุญประจำปี 2563 ภาควิชาเคมีและศูนย์เครื่องมือฯ

20200131chem_07ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญประจำปี 2563 ภาควิชาเคมีและศูนย์เครื่องมือฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้อง ST- 2 109 ชั้น 1 สถาบันวิจัยเคมี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96714

 

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
01

กิจกรรม​ Science​ RMUTT​ Roadshow​ 2020 ณ​ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

20200131sci_20คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ จัดกิจกรรม​ Science​ RMUTT​ Roadshow​ 2020​ เพื่อแนะนำหลักสูตร​ และแนะแนวการศึกษาให้แก่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย​ ในวันที่​ 31 มกราคม​ 2563​ ณ​ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย​ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96692

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
01

การประชุมการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตร

20200202sci_02การประชุมการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันที่ 30 มกราคม​ 2563 เวลา ณ​ ห้องประชุม​ ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ​ ๖​ รอบ​ พระชนมพรรษา

 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96681
Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
28

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ใจเย็น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ฑีฆะ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

04-print 04-print

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
27

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20190125sciผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 1 ห้วข้อ “เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน” และ “เทคนิคการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ” โดยได้รับเกียรติจาก นายปภาณภณ ปภังกรภูรินทร์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพกองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 25 มกราคม 2563 ณ ห้อง ST 1-906 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96567

 

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
27

โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562

20190125comsci_03สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในประเด็นปัญหา ดังนี้
– เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ รัฐกาญจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
– เทคโนโลยี BlockChain โดย คุณรัฐพงศ์ ตุรงค์เรือง บริษัท ซอฟต์แดบู จำกัด
– เทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรัสกร อยู่สุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลพระนคร
– การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) โดย ดร.วินน์ วรวุฒิคุณชัย Group Data Scientist บริษัทเทเลนอร์ กรุ๊ป
เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รู้ เข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเป็นการฝึกทักษะสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในการจัดสัมมนาทางวิชาการในรูปแบบการจัดลงมือปฏิบัติจริง  โดยจัดขึ้นในวันที่ 15,18,22 และ 25 มกราคม 2563 ณ ห้อง ST-1 308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ​ 6​ รอบ​ พระนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96530

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
24

กิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” ณ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

20190124sci_34คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” เพื่อแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้ง 9 หลักสูตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ในวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96656

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เดี่ยว อภัยราช ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์”

04-print

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
23

การประชุมเตรียมงาน Pure and Applied Chemistry International Conference 2021 (PACCON 2021)

20190123paccon2021_19ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ในโอกาสการประชุมเตรียมงาน Pure and Applied Chemistry International Conference 2021 (PACCON 2021) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเคมี และสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96630

 

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts