ม.ค.
15

แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

forms

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรรมเพื่อส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรม

20200115innovationผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์ ดร.นรพร กลั่นประชา และอาจารย์ไพฑูรย์ ทรัพย์อุดม พร้อมด้วยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรรมเพื่อส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ Lobby C ชั้น 1 อาคาร INC2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช.สายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96517

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
15

กิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” โรงเรียนสมุทรปราการ

20200115sci_49คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96444

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
14

กิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

20200114sciคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96493

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
13

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้อำนวยการสวทช.

20190113-2

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
13

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

20190113sci_03คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ณ โรงเทพศิรินทร์ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96233

 

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
13

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววริศรา หนูบุตรที่ได้เหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

karatea

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
12

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

20190113-4 20190113-3

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
10

ผู้อำนวยการศูนย์วิทย์ศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตเข้ามอบกระเช้าปีใหม่แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20190113-1

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
10

การแนะแนวการศึกษาต่อแก่โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

20190110sci_05ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จังหวันครศรีธรรมราช ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และการแนะแนวการศึกษาต่อ มทร.ธัญบุรี โดยมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมแนะนแนวการศึกษาต่อในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96083

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts