มี.ค.
02

Stream I.T. Consulting Ltd. เข้ารับสมัครงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20200302IT_15Stream I.T. Consulting Ltd. เข้ารับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา และนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ของภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97571

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
02

สาขาวิชาชีววิทยาร่วมกันทำเจลล้างมือ

20200302bio_05อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกันทำเจลล้างมือ แอลกอออล์ ที่มีความเข้มข้น 75% เพื่อใช้สำหรับล้างมือฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการโรคระบาดของโรคไวรัส  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97772

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
29

โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์

20200229Physics_13สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง ทักษะการวางแผน การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการตัดสินใจ และ กิจกรรมแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยศิษย์เก่า ให้กับนักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 โดยมีศิษย์เก่าสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ นายภัทรพล นูมหันต์ นายเมธี กิจสนธิ และนายวัชระ ทองสอน เป็นผู้แลกเปลียนประสบการณ์ในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง ST-1 701 ชั้น 7 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97719

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
29

NPTU International Master Program of Information Technology and Applications

NPTUNPTU2

For details, please refer to our website:
http://www.ccs.nptu.edu.tw/files/11-1006-10149.php?Lang=en

 

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
27

ขอเชิญร่มงานนิทรรศการ “Waste management through Eco-design”

ก.พ.
25

โครงการการพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์ (บึงบา)

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์ (บึงบา) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยาเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการปลูกผักอินทรีย์ด้วยปุ๋ยชีวภาพและสารสกัดชีวภาพร่วมกับจุลินทรีย์นาโน (สูตรปรับปรุง) บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยนำนักศึกษาในรายวิชาเรียนรู้การทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนเราเกษตรอินทรีย์ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97479

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
25

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และ คณะ Bioresources and Food Industry มหาวิทยาลัย UniSZA ณ ประเทศมาเลเซีย

20200224FSTM_02คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้รับเกียรติจาก ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด และ Professor Dato’ Dr. Hassan Basri Awang Mat Dahan, Vice Chancellor มหาวิทยาลัย Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และ คณะ Bioresources and Food Industry มหาวิทยาลัย UniSZA ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยบันทึกข้อตกลงจัดทำขึ้นเพื่อเน้นการขับเคลื่อนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรใหม่ 2563) และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ณ ต่างประเทศ กับหน่วยงานร่วมภาครัฐและเอกชนในประเทศมาเลเซีย ร่วมทั้งการดำเนินงานวิจัยร่วมกันของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97455

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
25

สาขาวิชาชีววิทยาเยี่ยมชม บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

20200225bio_20สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชม โรงงานผลิตชาเขียวในภาคระดับอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97743

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
24

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อารณี โชติโก ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์”

Head of International Affairs

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
24

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา”

Head of Educational Quality Assurance Section

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts