ก.ค.
31

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

20190731IT_15สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุมพล บำรุงวงศ์ และคุณไชยณัฐ จามรมาน และ คุณสนั่น เกื้อกูลศาสนกิจ มาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง ST-1206 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/85266

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
30

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561

 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ นำโดย รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล กรรมการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รศ.ดร.ธณัฎฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ กรรมการจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และ รศ.วสันต์ กันอ่ำ กรรมการและเลขานุการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84543

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
27

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนปฏิบัติการให้กับโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

20180727sci_02คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดสอนปฏิบัติการเคมี ปฏิบัติการสาขาวิชาฟิสิกส์ และปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา ให้แก่นักเรียน โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณอาคารสถาบันวิจัยเคมี และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มทร.ธัญบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82324

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
27

โครงการจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร โรงเรียนบ้านนา นายกวิทยากร

20180727Fablabวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม เข้าดำเนินการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมของโรงเรียนในเครือข่าย โรงเรียนบ้านนา นายกวิทยากร พร้อมทีมงาน วิทยากร จาก Rmutt Stem Lab and Maker Space ในการดำเนินการจัดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้งาน FabLab ในการสร้างชิ้นงาน RobotWar ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนา นายกวิทยากร จำนวน 50 คน ด้วยระบบสมองกลฝังตัว Kidbright ผลการฝึกอบรมเป็นไปตามเป้าหมายและได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ และวิศวกร FabLab ประจำโรงเรียนอย่างดียิ่ง

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :  http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82298

 

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
27

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมณฑิตา มูลทองชุน ได้รับรางวัลนำเสนอ ภาคโปสเตอร์ระดับชาติ “ยอดเยี่ยม” จากงาน 11th RMUTNC

20180726Appchemคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมณฑิตา มูลทองชุน หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ได้รับรางวัลนำเสนอ ภาคโปสเตอร์ระดับชาติ “ยอดเยี่ยม” สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เรื่อง การสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษโดยใช้เทคนิคการพิมพ์สกรีนสำหรับตรวจวัดไฮโปรเซนทีน โดยมี ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการประชุมวิชการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 (11th RMUTNC) ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82080

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
26

พิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒

20180726sciนายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ โดมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีในพิธีในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82369

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
26

โครงการ Global Inclusive STEM+Leadership Week China & Thailand

20180726STEM_02ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ นำทีมตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Global Inclusive STEM+Leadership Week China & Thailand 2019 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 -30 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณืที่ดีในการทำงานเป็นทีมร่วมกับนักศึกษาต่างสถาบันการศึกษา และนักศึกษาต่างประเทศ มีการแก้ปัญหาเชิงบูรณาการผ่านกิจกรรมการอบรม (Leadership roundtable) การเสริมทักษะ 21st Century skills ในด้านการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82072

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
25

อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ มอบเงินทุนสนับสนุนเข้าร่วม Science Camp ณ National Pingtung University, Taiwan

Physics-Capitalดร.รัศมีรักษ์ หนูนุรักษ์ และ ดร.ปรเมนทร์ พอใจ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาฟิสิกส์ มอบเงินทุนสนับสนุนให้กับ นางสาวสุณิสา อิ่มทัศไนย สำหรับการเข้าร่วม Science Camp ณ National Pingtung University, Taiwan

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
25

โครงการจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

20180725Fablabผศ.ดร.นิพัทธิ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบุรี เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อการพัฒนาทักษะสู่ความเป็นนวัตกรรมแก่เด็กและเยาวชนไทย นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร โดยได้รับเกียรติจาก นายบันลือ ทองเกตุแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจันบุรี เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82088

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
24

การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

20190612graduate

การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวจิตรลดา คชสีห์ (148.7 KiB, 28 downloads)

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts