ก.ค.
13

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์

Asst.Tipat Asst.Sirinapa

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
13

พิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดหว่านบุญ

20180712_28ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดหว่านบุญ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81196

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
12

ตัวแทนนักศึกษาร่วมกิจกรรม STEM + Leadership Week 2019

20180712sci_06ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 25 คน ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรม STEM + Leadership Week 2019 ณ มณฑล Zhejiang, สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12-20 กรกฎาคม 2562

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81365

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
11

โครงการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 9

20180711Bio_02สาขาวิชาชีววิทยา ได้จัดโครงการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 9 โดยในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นี้เป็นการอบรมในภาคทฤษฎี ณ ห้อง ST-1 501 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมอบรม และสามารถนำไปใช้ในการเรียนและการทำวิจัยต่อไป

ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82178

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
10

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ

20180710Statสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ ผศ.ดร.ธนาวุฒิ ประกอบผล และ ผศ.ดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์ เป็นวิทยากร

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81029

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
10

ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนตั้งเซ็กกิม-01scholarship-2562

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
09

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเกษตรอาหาร The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference (The 1st FISF)

 

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเกษตรอาหาร The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference(The 1st FISF) โดยมีนายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวรายงาน ระหว่างวันที่ 5- 6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/80181

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
08

โครงการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9 โดยแบ่งเป็นกลุ่มการประกวด 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม STEM กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มคอมพิวเตอร์ และกลุ่มคณิตศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/80670

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
08

กิจกรรม “ผูกสัมพันธ์สายใยเคมี” ปีการศึกษา 2562

20180708Chem_18ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรม “ผูกสัมพันธ์สายใยเคมี” ปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องกระจก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมในงานมีการเสวนาเกี่ยวกับวิชาชีพเคมี ชีวิตประสบการณ์การเรียนการทำงาน การสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่า 5 ท่าน คือ คุณศุภวัฒน์ วาจาเกียรติ คุณทัศนพร อริยสุนทร คุณกรวิท ปัตตาจิตต์ คุณกฤษฏิญา พรหมจันทร์ และ คุณธิดารัตน์ เหล่าชัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี เป็นประธานในพิธีเปิด

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82236

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
08

โครงการอบรมความปลอดภัยและหลักการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 8

20180708Bio_16วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาชีววิทยา ได้จัดโครงการอบรมความปลอดภัยและหลักการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 8 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ โดยในวันที่ 8 กรกฎาคมนี้ เป็นการสอนปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่มีความจำเป็นในภาคสาขาวิชาชีววิทยา รวมทั้งสิ้น 8 ฐาน 8 เครื่องมือ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82194

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts