พ.ค.
28

โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการย่อยที่ 3 สิ่งแวดล้อมดี ชีวิตดี (Better Environment Better Life)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Centre of Energy Environment Resources Development Foundation: CEERD) จัดโครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการย่อยที่ 3 สิ่งแวดล้อมดี ชีวิตดี (Better Environment Better Life) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของอาจารย์และนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งต่อยอดผลงานจากการดำเนินโครงการในระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 นอกจากนั้นได้รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมในปีการศึกษาที่ผ่านมา เช่น กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพของแหล่งน้ำในชุมชนบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยฯ การทดสอบการบำบัดน้ำเสียในชุมชนด้วยจุลินทรีย์ยึดเกาะบนตัวกลาง worm tea ball จากน้ำหมักมูลไส้เดือน กิจกรรม Science Zero Waste และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาระบบพลังงานไฮบริดโซล่าร์ไฮโดรเจน บนเกาะในประเทศไทย เป็นต้น การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกิตติธร เดชบำรุง (ผู้บริหารจากกระทรวงแรงงาน) คุณอารียา โรจน์วิถี (รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ) คุณวิภาพรรณ เลอแฟฟร์ (กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ) คุณพอล เลอแฟฟร์ (ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร) และคุณฐาวิกา ทรัพย์สมสกุล (ผู้จัดการฝ่ายธุรการ) เข้าเยี่ยมชมงาน โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77170

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

20190528stat_02ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข จากคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี นางสาวณัฏฐ์ บุญด้วง จากบริษัท ซีพีรีเทลลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด และนายเกียรติพงษ์ สันตะบุตร นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77149

 

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
27

การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9

พ.ค.
27

การประชุมประจำเดือนพฤษภาของสโมสรนักศึกษาและประธานภาควิชา/สาขาวิชา

20190527SD_13คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และประธานภาควิชา/สาขาวิชา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม เรื่องการจัดการประกวดดาว-เดือน และการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะฯ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77354

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
27

ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ได้เข้าปรึกษาหารือกับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เรื่องการจัดตั้งกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด

20190527sci_03ผู้บริหารจากศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ได้เข้าปรึกษาหารือกับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เรื่องการจัดตั้งกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด โดยเชิญ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ปรึกษาและกรรมการ เพื่อเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นและคำปรึกษาแก่คณะกรรมการ อีกทั้งได้หารือในเรื่องความร่วมมือเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานในโอกาสต่างๆ ต่อไป ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77344

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
27

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยเชิงรุก กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความหรือผลงานทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่” ครั้งที่ 2

20190527sci_04งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยเชิงรุก กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความหรือผลงานทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่” ครั้งที่ 2 สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง วิทยากรผู้เชียวชาญจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77331

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
25

ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเคมีเข้าร่วมโครงการอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน : ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ISOIEC 17025-2017ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน : ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

NameSizeHits
NameSizeHits
ใบสมัครเข้าร่วมอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน:ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:201740.3 KiB66
กำหนดการอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน:ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:201757.2 KiB43

ส่งใบสมัครที่ ydao4@hotmail.com
ผู้ประสานงาน คุณตรีดาว  02-5494168 Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
25

2019 The International Conference of Science and Technology (2019 TICST)

2019 The International Conference of Science and Technology (2019 TICST)

2019 TICST poster-NPTU

The conference focuses on bringing researcher together to share research and experiences in the area of science and technology, and it has followed meetings in Bangkok (2015 and 2017). The 2019 TICST has three keynote lectures by Professor Ovchinnikov Sergei Gennadievich (Kirensky Institute of Physics, Russia), Professor George Grant Hoag (Department of Chemistry, California Insitute of Technology, USA) and Professor Pin Han Ho (Department of Electrical & Computer Engineering, University of Waterloo, Canada ). The participators will report their latest innovative works and give prospects on several research fields, including
 
1. Physics, Earth Science and Applied Physics
2. Mathematics and Statistics
3. Chemistry and Chemical Engineering
4. Computer Science and Information Technology
5. Communication, Networking and Signal Processing
6. Biology and Biotechnology
7. Science/Engineering Education and Communication Technology
8. Applied Science and Related Areas
 
Important Dates:
– Paper Submission Due: Sunday, June 30, 2019 GMT
– Notification of Acceptance: Saturday, August 31, 2019 GMT
– Early bird Registration Due: Monday, September 30, 2019 GMT
 

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
24

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

20190524Chemภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ อุปนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว อาจารย์จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายพิทยา แก้วกัลยา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท โคทเท็คจำกัด(COLUMBIACHEMICAL’USA) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่างหลักสูตร ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77375

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
23

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานด้านการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 1

 

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานด้านการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการจาก บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด เป็นวิทยากร ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระ-เกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76760

 

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts