ก.พ.
29

NPTU International Master Program of Information Technology and Applications

NPTUNPTU2

For details, please refer to our website:
http://www.ccs.nptu.edu.tw/files/11-1006-10149.php?Lang=en

 

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
27

ขอเชิญร่มงานนิทรรศการ “Waste management through Eco-design”

ก.พ.
25

โครงการการพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์ (บึงบา)

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์ (บึงบา) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยาเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการปลูกผักอินทรีย์ด้วยปุ๋ยชีวภาพและสารสกัดชีวภาพร่วมกับจุลินทรีย์นาโน (สูตรปรับปรุง) บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยนำนักศึกษาในรายวิชาเรียนรู้การทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนเราเกษตรอินทรีย์ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97479

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
25

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และ คณะ Bioresources and Food Industry มหาวิทยาลัย UniSZA ณ ประเทศมาเลเซีย

20200224FSTM_02คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้รับเกียรติจาก ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด และ Professor Dato’ Dr. Hassan Basri Awang Mat Dahan, Vice Chancellor มหาวิทยาลัย Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และ คณะ Bioresources and Food Industry มหาวิทยาลัย UniSZA ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยบันทึกข้อตกลงจัดทำขึ้นเพื่อเน้นการขับเคลื่อนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรใหม่ 2563) และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ณ ต่างประเทศ กับหน่วยงานร่วมภาครัฐและเอกชนในประเทศมาเลเซีย ร่วมทั้งการดำเนินงานวิจัยร่วมกันของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97455

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
25

สาขาวิชาชีววิทยาเยี่ยมชม บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

20200225bio_20สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชม โรงงานผลิตชาเขียวในภาคระดับอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97743

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
24

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อารณี โชติโก ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์”

Head of International Affairs

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
24

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา”

Head of Educational Quality Assurance Section

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
24

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา”

Head of Graduate

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
24

โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมนลินวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.พิเชฐ์ คุณากรวงศ์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายฯ การสืบค้นข้อมูล ลำดับต่อมาผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเทา เพิ่มเกษตรวิทย์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี บรรยายเรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และนางสาวรวิสรา พึ่งธรรม ตัวแทนจากบริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด บรรยายเรื่อง – มาตรฐานคุณภาพจำเป็นในสถานประกอบการและการประกันสังคม – กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ – กิจกรรม 5ส. และการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97337

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
21

การประชุมหารือเรื่องความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นระหว่าง บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด

20200221sci_07ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องความร่วมมือระหว่าง บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นร่วมกันและการรับนักศึกษาเข้าร่วมทำงานหลังสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97477

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts