ต.ค.
24

ประกาศว่าด้วยการสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

ต.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมวางพวงมาลาที่หน้าพระบรมรูป ร.5 จำลอง เนื่องในวันปิยมหาราช

20181022sci_02ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมวางพวงมาลาที่หน้าพระบรมรูป ร.5 จำลอง เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70636

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
18

การประชุมหารือการจัดทำหลักสูตร Non Degree

20181017sciผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์และคณะ ร่วมหารือกับ ดร.จริยา บัวเจริญ และดร.นรินทร์ จันทวงค์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในด้านการจัดทำหลักสูตร Non Degree และหลักสูตร วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ต.ค.
16

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา ภาควิชาเคมี

20181014coopchem_37นักศึกษาสหกิจศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2561 ณ ST-2103 อาคารสถาบันวิจัยเคมี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70400

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
16

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ 17 รอบชิงชนะเลิศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ 17 รอบชิงชนะเลิศ กับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2561 ณ สนามเปตอง มทร.ธัญบุรี และห้องประชุม IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมี ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล และ ดร.เดี่ยว อภัยราช อาจารย์ประจำสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอาจารย์ประสานงาน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70339

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
12

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

kittipong_Buliding

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
12

พิธีทำบุญตักบาตรในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

20181012sci_09คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70518

cr. ภาพโดย กองประชาสัมพันธ์

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
11

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20181011comsci_11นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง ST-1311 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70537

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
11

ปฏิบัติการยีสต์ การทำหมั่นโถว

20181011bio_13นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ปฏิบัติการยีสต์ และทำหมั่นโถว เสมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70643

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts