ม.ค.
10

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

tcas63SCI

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
29

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
28

เทคโนโลยีและกลไกจุลินทรีย์เพื่อการปลูกผักสลัดมาตรฐาน EU เพิ่มผลผลิต เพิ่มค่าโภชนาการอาหาร ลดต้นทุน ลดสารอันตรายปนเปื้อน

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
28

การปลูกข้าวอินทรีย์ด้วยชีวเทคโนโลยีและกลไกจุลินทรีย์ มาตรฐานอินทรีย์ไทย ตามศาสตร์พระราชา

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
14

ขยายเวลารับสมัครรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
12

ดาวน์โหลดคู่มือการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
09

ประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ และได้รับเกียรติจาก ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน มาให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และการบริหารจัดการงบประมาณ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมนลินวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98226

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
09

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหน้ากากป้องกันการฟุ้งกระจายให้แก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม มทร.ธัญบุรี เป็นตัวแทนในฐานะมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FAB LAB) เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนวัตกร” ได้บริจาคหน้ากากป้องกันการฟุ้งกระจาย (Face Shield) จำนวน 170 ชิ้น แก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98214

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
01

ขอแสดงความยินกับหัวหน้าสาขาวิชาใหม่

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
29

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบเครื่องพิมพ์ 3D เสริมทักษะนวัตกร

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 มทร.ธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ ส่งมอบเครื่องพิมพ์สามมิติเพื่อการเรียนรู้ รุ่น da Vinci 1.0 AiO และวัสดุสำหรับการพิมพ์เส้นพลาสติก PLA ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท xyz printer (ประเทศไทย) จำกัด โดย มทร.ธัญบุรี ในฐานะมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกร จากทุนสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมหาวิทยาลัยได้มอบให้กับทั้ง 3 สถานศึกษาในโครงการ Big Rock โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลอง 13 และโรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร เพื่อนำมาเร่งผลิต Face Shield สำหรับส่งมอบให้กับสถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการปฏิบัติงานการตรวจคัดกรองและรักษาผู้ป่วย เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID 2019 และนำไปใช้ในการดำเนินการในภารกิจต่าง ๆ ของสวทช. มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาในโครงการ Big Rock (โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม)
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98203

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
21

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «