Monthly Archive: สิงหาคม 2019

ส.ค.
31

โครงการการพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ ในหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตร เพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้พิการก่อนเข้าสู่สายอาชีพ”

20190830sci_04

    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับโครงการการพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ ในหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตร เพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้พิการก่อนเข้าสู่สายอาชีพ” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีทีมงานร่วมในพิธีเปิดและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/88859 Share

ส.ค.
31

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และศิษย์เก่าสาขาวิชาฟิสิกส์ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์ยอดเยี่ยม

Best Poster Award

Share

ส.ค.
28

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด และบริษัท อี-ซี.โอ.พี. (ประเทศไทย) จำกัด

20190827IT-MOU_02

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ทำความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด และบริษัท อี-ซี.โอ.พี. (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/88674 Share

ส.ค.
28

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาไปดูงานที่ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด และบริษัท อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด

20190827IT_23

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำโดย ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาฯ ได้นำนักศึกษาไปดูงานที่ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด และบริษัท อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด เมือวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/88684 Share

ส.ค.
27

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Talent Mobility และ Work Integrated Learning (WIL) สำหรับนักปฏิบัติ”

20190827Talent

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Talent Mobility และ Work Integrated Learning (WIL) สำหรับนักปฏิบัติ” โดยมี รศ.ดร.อุเทน คำน่าน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/88607 Share

ส.ค.
27

พิธีมอบรางวัลและปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยสู่ความเป็นนวัตกร “นวัตกรน้อย”

20190827Fablab_163

  รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยสู่ความเป็นนวัตกร “นวัตกรน้อย” ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อการพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับสถานศึกษาเครือข่าย 15 แห่ง พร้อมชมโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของนักเรียนและนักศึกษา โดยมี นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/87886 Share

ส.ค.
27

ภาพบรรยากาศการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

20190827Fablabinnovation_43

  ภาพบรรยากาศการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กลุ่มมัธยมศึกษา และกลุ่มอาชีวศึกษา โครงการโครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยสู่ความเป็นนวัตกร “นวัตกรน้อย” ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/87592 Share

ส.ค.
26

โครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยสู่ความเป็นนวัตกร “นวัตกรน้อย”

20190826Fablab_02

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยสู่ความเป็นนวัตกร “นวัตกรน้อย” ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อการพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับสถานศึกษาเครือข่าย 15 แห่ง ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการบรรยาย เรื่อง “นวัตกรน้อยกับการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัล” โดย รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ ในช่วงบ่ายมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง “เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IoT) เพื่อการพัฒนานวัตกรรม” โดย …

Continue reading »

ส.ค.
25

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562″

20190825sci_58

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้นำโครงงานวิจัยของอาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 9 โครงงาน และผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ออกแสดงและจำหน่ายในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562″ ระหว่างวันที่ 17-25 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี ผลงานที่นำมาแสดง 1. สูตรสารผสมสารสกัดจากสะค้านและพลูคาวเพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลาย โดย ดร.ณัฐชยา คำรังษี 2. พอลิเมอร์ไมโครแคปซูลฉลาดสำหรับบำบัดีสีย้อมที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร …

Continue reading »

ส.ค.
20

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20190820 sci

  มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/86894 Share

Older posts «