Monthly Archive: สิงหาคม 2019

ส.ค.
10

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น

Share

ส.ค.
09

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Share

ส.ค.
09

ค่ายนวัตกรน้อยสัญจร ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading »

ส.ค.
09

ขอแสดงความยินดี กับ บัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Share

ส.ค.
09

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการบูมแสดงความยินดีในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Share

ส.ค.
09

การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

Share

ส.ค.
09

ประชุมโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 2562

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ส.ค.
09

ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

Share

ส.ค.
07

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารด้วยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม”

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

ส.ค.
07

ประชุมหารือกับศูนย์ Chinese Abroad Study Center (CASC)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts