Daily Archive: กันยายน 1, 2019

ก.ย.
01

โครงการค่ายจุดประกายนักวิทย์ (วันที่ 1 กันยายน 2562)

20190901sci_537

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติร่วมต้อนรับครูและนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี และเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรในโครงการค่ายจุดประกายนักวิทย์ ในวันที่ 1 กันยายน 2562 ณ ห้องกระจก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ซึ่งกิจกรรมในวันที่ 1 กันยายน 2562 นักเรียนได้เข้าฐานปฏิบัติการชีววิทยา และศึกษาเครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยทางชีววิทยา โดยมีวิทยากรได้แก่ ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ อาจารย์ทรงพล จำดิษฐ์ นายวชิรพันธุ์ กันป้อง และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมปฏิบัติการ STEM โดยมีวิทยากรได้แก่ดร.เดี่ยว อภัยราช และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/89294 ดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://bit.ly/2NJqIxf Share

ก.ย.
01

โครงการค่ายจุดประกายนักวิทย์

20190831sci_62

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการค่ายจุดประกายนักวิทย์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสิงห์บุรี จำนวน 66 คน ได้เข้ามาพัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญของคณะฯ ได้ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการจริง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงาน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา – โดยนักเรียนจะได้เข้าฐานปฏิบัติการฟิสิกส์ และศึกษาเครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยทางฟิสิกส์ และฐานปฏิบัติการเคมี และศึกษาเครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยทางเคมี – ในช่วงเย็นจะเป็นกิจกรรมแนะแนวและดูดาวจากสาขาวิชาฟิสิกส์ ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/89291 ดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://bit.ly/2NJqIxf …

Continue reading »