Daily Archive: กันยายน 11, 2019

ก.ย.
11

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาและเปลี่ยนจาก Faculty of Industrial Technology, University Islam Indonesia (UII)

20190911UII_22

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และอาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาและเปลี่ยนจาก Faculty of Industrial Technology, University Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นระยะเวลา 2 เดือน 19 วัน ระหว่างวันที่ 10 กันยายน -29 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/90449 Share

ก.ย.
11

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20190911sci_17

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้อง English Cafe’ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/90385   Share

ก.ย.
11

New Food Warriors Application

WarriorApp5

New Food Warriors Application เป็นแอพพลิเคชั่นภายใต้โครงการ โครงการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยนำมาตรฐาน ผลิตภาพ และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถนักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอต่อ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรีร่วมกับสถาบันอาหาร   ฟังก์ชันการทำงานเป็น Mobile Application ที่ใช้ในการประเมิน ขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจอาหาร สามารถค้นหา ผู้ประกอบการรายอื่นและผู้ผลิตเครื่องจักรเทคโนโลยีในห่วงโซ่การผลิตได้ สามารถพูดคุย สอบถาม แลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างผู้ประกอบการ และมีบทความเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร Share