Daily Archive: กันยายน 19, 2019

ก.ย.
19

งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

20190918sci_07

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เพลินใจ  ดร.เสาวภาค สุขตระกูลเวศ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี อาจารย์วานิช โสภาสพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ และนายสามารถ อินทร์ปาล เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/90516 Share

ก.ย.
19

โครงการให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

20190918corrupt

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟัง “โครงการให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องกระจก ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยวิทยากร นายชนก จันทรสิทธิ์ นิติกร หัวหน้าฝ่ายสัญญาสิทธิประโยชน์และบังคับคดี กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/90736   Share