«

»

ก.ย.
05

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ Oral Presentation

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยากาารคอมพิวเตอร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ  Oral Presentation
กลุ่ม Information Technology and Communication Arts
ผลงานเรื่อง Study of Association Rules for Recommender System of Computer Science Seminar
Topics Using Frequent Pattern Growth (FP-Growth) Algorithm
จากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6
และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20140905

Print Friendly, PDF & Email