«

»

พ.ย.
10

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมโครงการ “ลอยประทีปตามวิถี สู่สายนทีเมืองธัญญะ”

20141106sci_17คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ “ลอยประทีปตามวิถี สู่สายนทีเมืองธัญญะ” เพื่อสืบสาน วิถี และขนบธรรมเนียมประเพณีลอยกระทงที่มุ่งเน้นการแสดงออกถึงความกตัญญเวทีพระแม่คงคาตามคติความเชื่อของไทย รวมถึงการบูชาลอยพระพุทธบาท เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ ลานบัวเหล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดยคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดกระทง และ นางสาวรุจิรา พรมอ่อน นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลขวัญใจประชาชน จากการประกวดนางนพมาศ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24598

Print Friendly, PDF & Email