«

»

ธ.ค.
09

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากนิทรรศการ Seoul International Invention Fair 2014 (SIIF2014)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษณะ โภควัฒน์ และ นายฌานญาณ์บุณย์ กองค้า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากผลงาน หุ่นจำลองสอนนวดแผนไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น (Thai Massage Interactive Teaching Model for Visually Impaired) อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และ อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว10410582_756594501062391_7665792192897063910_nและ อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว และ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากผลงาน หนังสือเสียงสัตว์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อความรู้และบันเทิงสำหรับเด็กผู้บกพร่องทางการมองเห็น (Animals Edutainment Audio Electronic Book for Visually Impaired Children)

1479108_756594437729064_1080898916119246930_n

จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและแสดงในนิทรรศการ Seoul International Invention Fair 2014 (SIIF2014) ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2557 ณ COEX Mall กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25109

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและแสดงในนิทรรศการ Seoul International Invention Fair 2014 (SIIF2014) ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2557 ณ COEX Mall กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
โดยมีผลงานเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1. หุ่นจำลองสอนนวดแผนไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น (Thai Massage Interactive Teaching Model for Visually Impaired) โดยนายกฤษณะ โภควัฒน์และนายฌานญาณ์บุณย์ กองค้า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อ.ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และ อ.จตุรพิธ เกราะแก้ว
2.หนังสือเสียงสัตว์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อความรู้และบันเทิงสำหรับเด็กผู้บกพร่องทางการมองเห็น (Animals Edutainment Audio Electronic Book for Visually Impaired Children) โดย อ.จตุรพิธ เกราะแก้ว และรศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

Print Friendly, PDF & Email