«

»

ก.พ.
03

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลวารสารที่อยู่ใน Beall’s List

เนื่องจากปัจจุบันมีวารสารเชิงวิชาการที่ทำในรูปแบบ Open Access ที่สามารถเข้าไป Download อ่านได้โดยไม่ต้องเสียเงินค่าสมัครสมาชิก แต่จะได้เงินจากคนที่ส่งเรื่องไปตีพิมพ์ โดยไม่ใส่ใจคุณภาพ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อวงการวิชาการ ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ไม่อนุญาตให้นิสิตบัณฑิตศึกษาใช้บทความในวารสารที่อยู่ใน Beall’s List เพื่อจบการศึกษา หรือไม่สามารถใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ แม้จะมี Impact Factor สามารถตรวจสอบรายชื่อวารสารก่อนการตีพิมพ์ได้ที่ http://scholarlyoa.com/individual-journals/ (ดังรายชื่อต่อไปนี้) เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อคณาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

Print Friendly, PDF & Email