«

»

มี.ค.
10

ประชุมการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM

20150309STEM_04คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน จัดโดย ศูนย์การพัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26409

Print Friendly, PDF & Email