«

»

ส.ค.
18

สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดบรรยายเรื่อง วิธีการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และความรู้เรื่องดาราศาสตร์

20150814physic_11สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดบรรยายเรื่อง วิธีการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และการปฏิิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดย ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล และ อ.ชนกนันท์ บางเลี้ยง เป็นวิทยากร และการบรรยายความรู้เรื่องดาราศาสตร์ และการปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจท้องฟ้าจากความรู้ทางดาราศาสตร์ โดยอาจารย์กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์ เป็นวิทยากร ในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนหมู่ 7 บึงกาสาม จังหวัดปทุมธานี แบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที 14สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ คลอง 9 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/

Print Friendly, PDF & Email