«

»

ส.ค.
23

ภาพบรรยากาศการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2558

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2558 วันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณรอบคณะฯ โดยมีการจัดประเภทการประกวด 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มคอมพิวเตอร์ กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มมัลติมีเดีย และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเปิดโอกาสและสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีความสามารถได้เสนอผลงานด้านโครงงาน สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานมอบโล่เกียรติบัตร และเงินรางวัลให้แก่ทีมที่ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/30607

Print Friendly, PDF & Email