«

»

ก.ย.
01

ขอแสดงความยินดีกับ นายภัทราวุธ ชุมสาย ณ อยุธยา นายนิทัศน์ อนันต์ไพศาลสิน และ นายสกุลเพชร บัวพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลในโครงการประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างประเทศ ในธีมโมบาย 2558

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ นายภัทราวุธ ชุมสาย ณ อยุธยา นายนิทัศน์ อนันต์ไพศาลสิน และ นายสกุลเพชร บัวพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ได้รับรางวัลในโครงการประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างประเทศ ในธีมโมบาย 2558 (International Computer Programming Contest on Mobile 2015: iCPC on Mobile 2015)

โดย นายภัทราวุธ ชุมสาย ณ อยุธยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง (Gold Prize)
ชื่อผลงานคือ “Location Detecting using AR location based Application”
นายนิทัศน์ อนันต์ไพศาลสิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน (Silver Prize)
ชื่อผลงานคือ “Tram Tracking Application”
และ นายสกุลเพชร บัวพันธ์ ได้รับรางวัลชมเชย
ชื่อผลงานคือ “RMUTT information for tourist”
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ประเทศญี่ปุ่น

โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการติดตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับ Hokkaido Information University ซึ่งนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษาจาก JASSO (Japan Student Services Organization) และ Sakura Science เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 5 คน ประกอบไปด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

โครงการประกวดแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ระหว่างประเทศ
1) นางสาวเยาวลักษณ์ ดุงโคกกรวด สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

โครงการประกวดแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างประเทศ ในธีมโมบาย
1) นายนิทัศน์ อนันต์ไพศาลสิน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2) นายสกุลเพชร บัวพันธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3) นายภัทราวุธ ชุมสาย ณ อยุธยา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4) นายศุภวัฒน์ ภูตยานันท์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/30842

Print Friendly, PDF & Email